python 装饰器

3/8/2017来源:ASP.NET技巧人气:3407

我的理解:     1. 当一个函数用了装饰器,则就不走自己内部的代码了(走装饰器),会将自己的函数地址传给装饰器。     2. 装饰器会返回一个函数指针,实际调用则走的是这个函数指针。     3. 由于装饰器获得了这个函数的地址,则在装饰器内,可以实际调用这个函数(必须调用,否则装饰器不再是装饰,而是篡改)。     4. 在装饰器内调用这个函数前,可以有一些其他的操作(装饰器的本质,起到装饰的效果)。 *arg, **kwargs 将实参中的无指定参数放在args tuple中,将有指定参数放在kwargs dict中。 例子: def test(*arg, **kwargs):     pass test(1,2,a=3,b=4) 则:args 为 (1,2)     kwargs 为 {'a':3, 'b':4} 1. 基本语法 (1) 无参
def deco(func):
  def _func(*arg, **kwargs):
    ret = func(*arg, **kwargs)
    return ret
  return _func


@deco
def myfunc1(a, b):
  PRint a + b 
  return a + b


@deco
def myfunc2(a, b, c):
  print a + b + c
  return a + b + c


print myfunc1(1, 2)
print myfunc2(1, 2, 3)

(一装饰器多个函数可用)


(2)有参
def deco(arg):
  def _deco(func):
    def _func(*arg, **kwargs):
      print arg
      ret = func(*arg, **kwargs)
      return ret
    return _func
  return _deco


@deco("hi")
def myfunc():
  print 'hello'
  return 'hello world'


print myfunc()